OK
Dijual
Disewa
Properti Baru
Panduan

5 Contoh Dongeng Bahasa Jawa yang Singkat untuk Pengantar Tidur

21 Agustus 2023 · 9 min read Author: Rulfhi Alimudin Pratama S

dongeng bahasa jawa

dongeng bahasa jawa | Ferry Hidayat / shutterstock.com

Butuh bacaan dongeng bahasa Jawa singkat untuk diceritakan kepada si kecil? Berikut ini tersedia beberapa contoh dongeng bahasa Jawa yang cocok sebagai pengantar tidur si buah hati.

Property People pasti tidak asing dengan istilah dongeng, kan?

Dongeng adalah karya sastra yang menceritakan kejadian luar biasa, fiksi, dan dapat dijadikan sebagai media untuk menyampaikan pesan moral.

Salah satu dongeng bahasa Indonesia yang sudah sangat terkenal adalah dongeng si Kancil yang penuh dengan pesan moral dan sarat makna.

Jika bosan dengan dongeng bahasa Indonesia, mungkin kamu bisa mulai baca dongeng-dongeng bahasa Jawa.

Dongeng bahasa Jawa pun tidak kalah seru daripada cerita Cinderella.

Penasaran dengan dongeng bahasa Jawa singkat lucu dan penuh makna?

Melansir berbagai sumber, Rumah123.com telah menghimpun kumpulan cerita dongeng bahasa Jawa yang cocok untuk pengantar tidur anak.  

Contoh Dongeng Bahasa Jawa

dongeng bahasa jawa

Sumber: Ajie hari / Shutterstock.com

 1. Dongeng Basa Jawa Keong Mas

Raja Kertamarta yaitu Raja saking kerajaan Daha. Raja kagungan kalih priyantun putri, asmanipun Dewi Galuh ugi Candra Kirana ingkah endah ugi sae. Candra Kirana sampun ditunangkan dening putra makutha kerajaan Kahuripan yaitu Raden Inu Kertapati ingkang sae ugi wicaksana.

Sayangipun sedherek kandung Candra Kirana yaitu Galuh Ajeng iri sanget dening Candra Kirana, amargi Galuh Ajeng katresnan wonten Raden Inu. Lajeng Galuh Ajeng sowan marang eyang putri sihir kagem nyantet Candra Kirana.

Pan Mas nganipun ugi mitnah Cadra Kirana sahingga Candra Kirana diusir saking Istana tembe Candra Kirana tindak kesah dateng segara, eyang putri sihir dumadakan njedul lan nyihir Candra Kirana dados Keong Mas piyambake ugi mbucal Keong Mas wonten segara. Mungale sihir punika naming badhe ical menawi Keong Mas kepanggih kaliyan tunaganipun.

Wonten satunggaling dinten sapriyantun eyang putri nembe pados ulam kaliyan jala, lan Keong Mas kesangkut wonten jala eyang punika. Keong Mas dibeto kondur ugi dening eyang putri. Wonten dinten saklajenge eyang putri punika pados ulam malih wonten segara ananging mboten satunggal ulam kang bisa dijaring.

Dugi wonten griyanipun, eyang putri kaget amarga wonten meja sampun cemepak mangsakan ingkang nyamleng-nyamleng. Eyang putri pitaken wonten manah sinten ingkang ngirim mangsakan menika.

Mekaten ugi dinten-dinten saklajengipun eyang putri ngalami kedadosan sami, enjingipun eyang putri etok-etok menyang segara, piyambake ngindik punapa ingkang kedadosan wonten griyane, yektos Keong Mas berubah dados wong wadon endah lajeng mangsak, lajeng eyang putri ngendikan “Sinten sampean iku cah ayu?”

“Kula menika putri Kraton Daha ingkang disihir dados Keong Mas dening sedherek kula amargi piyambakipun iri dhateng kula.” Tembung Keong Mas, lajeng Candra Kirana berubah kondur malih dados Keong Mas. Eyang putri punika kaget lan gumun ngalami kedadean menika.

Sawentara pengeran Inu Kertapati mboten kresa mendel kemawon tembe mangertos Candra Kirana ngilang. Panjenengipun nggoleki Candra Kirana kanthi nylamur dados rakyat biasa. Eyang putri sihir akhire mangertos lan ngubah awake dadi manuk gagak kagem nyilakakake Raden Inu Kertapati.

Raden Inu Kertapati nggumun ndeleng manuk gagak sing bisa ngomong lan meruhi tujuane. Panjenenganipun nganggep manuk gagak kuwi sakti lan manut, padahal Raden Inu dipunparingna arah ingkang klintu.

Wonten magi Raden Inu kepanggih kaliyan sapriyantun eyang kakung ingkang nembe ngeleh, dipunparingi eyang kakung punika dhahar. Jebule eyang kakung iku priyantun sakti ingkang sae. Banjur eyang punika nulung Raden Inu saking manuk gagak punika.

Eyang kakung punika nggebug manuk gagak kaliyan tekene, manuk punika dados beluk. Akhire Raden Inu dipunparing priksa wonten pundi Candra Kirana sakmenika, Raden Inu di dawuhi tindak wonten dhusun dadapan.

Saksampune mlaku pirang-pirang ndina suwene akhire Raden Inu dugi wonten dhusun Dadapan panjenenganipun mampir wonten setunggal gubuk ingkang kagem nyuwun tirta amargi perbekalane sampun telas. Tanpa dinyana tanpa dikira panjenenganipun kaget sanget, amargi saking balik jendela Raden Inu mriksani menawi tunanganipun nembe mangsak.

Akhire sihir kang wis anggawe Candra Kirana dadi Keong Mas ical amargi panggihan kaliyan Raden Inu. Dumadakan eyang putri kundur dening gubuk punika banjur Candra Kirana nepangaken Raden Inu wonten eyang putri. Akhire Raden Inu mboyong tunangane wonten keraton, banjur Candra Kirana nyeriosaken menapa kang wis dadi tumindak Galuh Ajeng wonten Baginda Kertamarta.

Baginda nyuwun pangapunten dhateng Candra Kirana ugi sawalikipun. Galuh Ajeng oleh hukuman ingkang setimpal. Amargi ajrih Galuh Ajeng mlayu ana ing ngalas, lajeng piyambake tiba lan dhawah wonten ing jurang. Akhire Candra Kirana lan Raden Inu Kertapati krama. Piyambakipun sedaya mboyong eyang putri dadapan ingkang gumantos punika wonten kraton banjur piyambakipun sedaya rahajenging ngagesang.

Sumber: Buku Baboning Pepak Basa Jawa

2. Dongeng Bahasa Jawa Roro Jonggrang

Ana ing jaman kerajaan Hindu-Buddha wonten satunggaling pangeran kang nduwe jeneng Raden Bandung Bondowoso, panjenenganipun nun injih putra saking Raja Pengging Prabu Damar Moyo. Raden Bandung Bondowoso sawong pangeran sing terkenal kuwat lan sekti mandraguna.

Kajaba Pengging, ana kerajaan sing liya sing nduwe jeneng Keraton Boko. Raja Keraton Boko nun injih Prabu Boko lan satunggal patih kanti asma Patih Gupalo. Prabu Boko nduwe putri sing ayu banget kanthi jeneng Roro Jonggrang.

Ana ing sawijining dina Prabu Boko nduwe pepinginan ngambakne wilayah kerajaan kanthi nyerang Kerajaan Pengging. Prabu Boko ngumpulake pasukan kanggo nyerang Kerajaan Pengging. Peperangan gendhe banjur kedadean, korban jiwa lan bandha tansah katon ana ing pihak Kerajaan Pengging ugo Kerajaan Boko.

Kanggo ngurangi rakyate sing mati, Prabu Damar Moyo dawuh dening anake yaitu Raden Bandung Bondowoso supaya perang ngelawan Prabu Boko. Mergi kekuwatan lan kesektian saka Raden Bandung Bondowoso, Prabu Boko banjur bisa dikalahake nganti tekan patine.

Krungu Prabu Boko mati, Patih Gupalo dawuh marang pasukane kanggo mundur saka Kerajaan Pengging mlayu menyang Keraton Boko. Raden Bandung Bondowoso kang ngerteni yen prajurit saka Kerajaan Boko mundur banjung ngoyak Patih Gupalo lan pasukan sing mlayu menyang Keraton Boko.

Patih Gupalo sing ketok dhisik dewe ana Keraton nemoni Roro Jonggrang lan ngandhani menawi Prabu Boko wes mati neng tangan Raden Bandung Bondowoso. Ora suwe banjur Raden Bandung Bondowoso dugi ing keraton Boko. Pas dheweke lagi nggoleki Patih Gupalo neng njero istana, dheweke ketemu karo anak Prabu Boko yaiku Roro Jonggrang.

Amarga ayune Roro Jonggrang, Raden Bandung Bondowoso langsung katresnan marang piyambake. Lan njaluk kanggo bebatihan. Ananging Roro Jonggrang ora gelem, amarga dheweke ngerti menawi Raden Bandung Bondowoso sing wis mateni bapake.

Kanggo nolak lamaran Raden Bandung Bondowoso, Roro Jonggrang menehake syarat yen Raden Bandung Bondowoso pengen ngrabeni piyambake. Roro Jonggrang banjur ngendikan: “Yen sampean pengen ngrabeni aku, sampean kudu nggawekne aku siji sumur lan sewu candi ana wektu sewengi.”

Panjaluk Roro Jonggrang pancen mustahil dilakoni. Ananging Raden Bandung Bondowoso nyaguhi penjaluk saka Roro Jonggrang kasebut. Piyambake banjur nggawe sumur sing saiki dikenal kanthi jeneng Jalatunda. Lan nggawe 1000 candi kanthi njaluk bantuan para lelembut kanggo mbangun candi kasebut.

Kawatir Raden Bandung Bondowoso bisa nggrampungake gaweane banjur Roro Jonggrang njaluk dayang-dayang kanggo nutu pari lan ngobong damen neng siseh wetan supaya dikira menawi esuk wis teka.

Para lelembut sing ngewangi Raden Bandung Bondowoso kanggo mbangun 1000 candi pada kabur amarga wedi arep esuk. Bangun 1000 candi durung genep, Raden Bandung Bondowoso mung bisa nutugake nganti 999 candi.

Raden Bandung Bondowoso nesu, murka amarga saktemene srengenge durung njedul. Piyambake nesu basan reti yen Roro Jonggrang sing wis nglakoni kabeh mau supaya para lelembut ngiri srengenge wis njedul. Raden Bandung Bondowoso nesu lan ngutuk Roro Jonggrang dadi arca sing kanthi saiki dikenal kanthi jengen Arca Dewi Durga kanggo mepaki 1000 candi kesebut.

Sumber: Buku Baboning Pepak Basa Jawa

3. Cerita Dongeng Bahasa Jawa Trowulan

contoh dongeng bahasa jawa

Sumber: Buku Kumpulan Cerita Anak Bahasa Jawa

4. Cerita Dongeng Bahasa Jawa Gatot Kaca

Prang Baratayudha wis kadaden. Prajurit sing dadi kurbaning perang akeh banget. Senapati Kurawa lan Pandhawa sing gugur ugo akeh. Mundhak dina prang ora suda, nanging sangsaya ndadi. Tegal Kurusetra sing dienggo ajange prong wis kebak bathang prajurit sing dadi korban prang.

Ganda amis lan bacin ngambra-ambra nganti tekan desa sopinggire kana. Dina iku, kanthi busana senapati kang wernane sarwa putih, Raden Gathutkaca pamit marang ibune, yaiku Dewi Arimbi. Dewi Arimbi kanthi rasa mongkog mangestoni putrane madeg senapati mbela leluhure.

Semono uga rakyat ing Pringgadani, kabeh padha nyengkuyung ratune, Prabu Anom Gathutkaca, moju ing paprangan madeg senapati Dewi Pregiwa, kanthi iklas nguntopake budhale garwane maju ing pabaratan.

Sanajan kaya ngapa abote, nanging wis dadi kuwajibane satriya mbela negara, bangsa, lan martabate. Gathutkaca dhewe rumangsa mongkog Jalaran dipercaya dening para leluhure madeg senapati agung Ing madyaning paprangan, prajurit Pringgadani sing dipandhegani dening Gathutkaca, maju nerjang barisane mungsuh tanpa nduweni rasa wedi babar pisan.

Dhasar prajurit buta, tenagane rosa, tandange yo ngedab edabi. Sedhela wae mungsuh bosah baseh giris weruh 27 tandange prajurit saka Pringgadoni. Apa maneh nalika weruh Gathutkaca sing pancen sekti mandraguna tur bisa mabur. Saka angkasa dheweke ngobrak-abrik prajurit Kurawa, Sing dadi korban pangamuke Gathutkaca lan prajurite ora bisa kapetung maneh.

Prajurit Kurawa sing isih urip padha mlayu golek slamete dhewe-dhewe. Ngerti kahanan sing kaya mangkono, age-age Kurawa misudha senapati agung, yaiku Adipati Karna. Klakon adu arep antarane Adipati Karna mungsuh Gathutkaca. Prang tandhing tanpa gaman rame banget. Nanging, suwe-suwe taton menawa Karna kasese Rumangsa yen kahanane mbebayani, Karna age-age ngunus panah Kunta Wijayadanu, Gathutkaca sing kelingan menawa wrangkane Kunta Wijayadanu nganti seprene isih monggon ing pusere, banjur mabur nggeblas mumbul menyang langit. Dheweke ngadoh saka cumlorote panah Wijayadanu.

Sejatine Wijayadanu ora tekan anggone ngoyak abure Gathutkaca. Nanging, merga disawut lan diterusake dening arwahe Kalabendana, sidone Gathutkaca bisa kena. Wusanane Gothutkaca gugur, mbelani bangsa lan negarane.

Sumber: Buku Suluh Basa Jawa Kelas VI untuk SD/MI

5. Dongeng Bahasa Jawa Nyi Roro Kidul

Ing jaman biyen, urip permaisuri lan raja dicritakake. Dheweke duwe anak ayu jenenge Lara Kadita. Amarga ndeleng kaendahane, akeh wong sing drengki, kalebu selir raja. Dheweke uga ngirim pesona supaya permaisuri lan anake ngalami masalah kulit.

Raja langsung ngusir dheweke metu saka kerajaan. Permaisuri tilar donya ing dalan nalika Lara Kadita mlaku tanpa tujuan menyang Kidul.

Aku kesel banget, dheweke tekan ing bukit sing curam ing Pantai Karanghawu. Nalika turu, dheweke ngimpi bisa ketemu karo ‘wong suci’ sing menehi saran supaya sang putri ngresiki awake dhewe kanthi terjun menyang segara kanggo nambani, mulihake kaendahane, uga entuk kekuwatan gaib.

Nalika tangi, Lara Kadita langsung mlumpat saka jurang sing curam menyang tengah ombak sing muter, lan mudhun menyang dhasar Segara Kidul.

Impenane kayektenan. Kejabi pulih lan bali dadi ayu, dheweke uga entuk kekuwatan gaib lan keabadian.

Nanging, Lara Kadita kudu tetep ing Segara Kidul. Wiwit iku dheweke diarani dadi Nyi Loro Kidul sing tegese Loro = sangsara, kidul = Selatan.

***

Itulah beberapa contoh dongeng bahasa Jawa yang singkat dan penuh makna untuk diceritakan sebagai pengantar tidur anak. 

Kamu juga bisa baca cerita rakyat Jawa Barat seperti dongeng Sangkuriang hanya di artikel.rumah123.com.

Jangan lupa follow Google News Rumah123.com agar kamu tak ketinggalan artikel lainnya. 

Kunjungi juga www.rumah123.com untuk menemukan rumah impian yang pastinya #AdaBuatKamu.


Tag: , ,


Rulfhi Alimudin Pratama S

Content Writer

Mengawali karier kepenulisan sebagai penulis lepas di beberapa media daring sejak 2016. Kini mencurahkan pikiran untuk menulis properti, gaya hidup, marketing, hingga teknologi di Berita 99 dan Rumah123.
Selengkapnya

IKLAN

Tutup iklan
×

SCROLL UNTUK TERUS MEMBACA