OK
logo rumah123
logo rumah123
Iklankan Properti

10 Contoh Pidato Bahasa Jawa tentang Pendidikan. Singkat dan Menginspirasi!

29 September 2023 · 15 min read Author: Emier Abdul Fiqih P

pidato bahasa Jawa tentang pendidikan

Mendapat tugas untuk menulis pidato bahasa Jawa tentang pendidikan? Sebagai rujukan, coba intip beragam contohnya pada artikel berikut ini!

Pidato adalah penyampaian pikiran dalam bentuk kata yang ditujukan untuk khalayak umum.

Di Indonesia sendiri, pidato disampaikan dalam bahasa nasional.

Meski begitu, di beberapa tempat, ada juga yang menggunakan bahasa daerah seperti bahasa Jawa.

Sama seperti halnya pidato bahasa Indonesia, topik yang diangkat juga beragam.

Salah satunya pidato tentang pendidikan bahasa Jawa.

Berikut adalah beberapa contoh pidato bahasa Jawa tentang pendidikan yang bisa kamu jadikan rujukan!

Contoh Pidato Bahasa Jawa tentang Pendidikan

1. Pidato Bahasa Jawa tentang Pendidikan: Pendidikan Penting!

contoh pidato bahasa jwa tentang pendidikan penting

ilustrasi artikel bahasa jawa tentang pendidikan, pidato bahasa jawa tentang sekolahan

Butuh contoh pidato bahasa Jawa yang padat dan jelas?

Dihimpun dari kumparan.com, simak contohnya berikut ini!

Assalamu’alaikum w.w.

Dhumateng Bapak Ilham selaku Kepala Sekolah SMP Merdeka Terus

Dhumateng Bapak lan Ibu guru sedoyo.

Lan dhumateng rencang sedaya ingkang kulo tresnani.

Hadirin ingkang kulo hormati.

Sepindah, sumonggo kito sedoyo tansah muji syukur dumateng ngersane Allah Swt. kang moho luhur, deneng punopo kawulo panjenengan tasih pinaringan pinten-pinten rohmat, taufiq, hidayah, soho inayah sehinggo kito sedoyo saget dateng wonten mriki kanti sehat.

Kaping kalih, sholawat serta salam mugi-mugi tetep kaaturaken dateng Nabi Muhammad saw.

Kanti arep-arepan mugio kito niki angsal syafaatipun mbesok ing yaumil qiyamah.

 

Hadirin ingkang kulo hormati.

Ingkang mengeti Hari Pendidikan Nasional niki, kulo badhe maringi saketik tutur kata tentang pendidikan.

Pendidikan niku identik kaliyan lembaga sekolah, pondhok pesantren, bimbel lan liyane.

Wonten ing sekolahan para siswa-siswi diwenehi pendidikan ugi wawasan lmu alam, wawasan ilmu sosial, lan ilmu agama.

Ananging pendidikan niku mboten ing sekolah formal

mawon, sebab menungso urip meniko kedah selalu belajar wonten ing pundi kemawon tempat.

 

Hadirin ingkang kulo hormati.

Pendidikan ingkang penting sanget punika wawasan ugi akhlak budi pekerti, sebab majune zaman generasi penerus bangsa Indonesia niki saya amburadul, saya rusak amargi kurang benteng ilmu agama ugi ilmu akhlak lan tata krama.

Mula tugas para guru lan wali murid kudu nemeni anggene ndidik para putra-putri terutama nipun ndidik akhlak supados bener lan pinter.

Contonipun kemerosotan akhlak budi pekerti niku katah saget mulai saking griya kalih tiyang sepuhipun.

Sakniki sampun jarang nggih mireng putra-putri matur kalih tiyang sepah ngagem krama, sing katah nggih ngagem bahasa ngoko. Padahal bahasa ingkang sae

kangge tiyang sepah inggih menika bahasa krama luwih-luwih krama inggil.

 

Hadirin ingkang kulo hormati.

Manfaat pendidikan kagem generasi muda niku katah sanget, inggih punika ndidik supados para siswa saget mangertosi ilmu umum, agama, adab lan ugi tata krama. Mula bocah-bocah sing ora padha gelem sekolah ayo padha diajak supados gelem melbu sekolah

maning, sebab menawi putra-putri generasi penerus mboten purun sekolah mangke saget ngrasakke piyambak gelane ora sekolah.

Pun cekap semanten ingkang kulo aturaken, mugi-mugi kulo lan panjenengan sedoyo kalebet tiyang kang pikantuk rahmat, lan ridha ne Allah.

Kirang langkungipun kulo nyuwun pangapura.

Wassalamualaikum w.w.

2. Pidato Bahasa Jawa tentang Pendidikan: Pendidikan Nasional

Jika hanya punya sedikit waktu untuk berpidato, teks yang singkat bisa jadi pilihan.

Disadur dari laman sonora.id, intip contoh pidato bahasa Jawa singkat berikut ini!

Assalamualaikum w.w.

Para bapak ibu serta secara sedaya ingkang kinurmatan.

Ten dalem dinten ingkang dan iki monggo kito sareng-sareng ngaturaken raos syukur dumateng gusti ingkang maha agung.

Maringi nikmat lan rahmat sahinggo ing wekdal punika kita sedaya saged kempal ten mriki panggenan perlu ngengeti pendidikan nasional.

Sangat perlu kito sedoyo sumerapi pemerintah kita bangsa indonesia dan dalam kitab ipun undang-undang dasar 1945 sampun wonten program pajak belajar kagem sedoyo wargo milahi umur pitung tahun.

Uga meniko kito sumerap ing dalam agama kita Islam ingkang sampun lami ngantos pinten pinten 4 meniko.

Sangat perlu kita sedaya sumerapi pemerintah bangsa indonesia dan dalam kitab ipin UUD 1945 sampun wonten program wajib belajar 9 tahun.

Wassalamualaikum w.w.

3. Pidato Bahasa Jawa tentang Pendidikan: Hari Pendidikan

pidato bahasa Jawa tentang pendidikan pahlawan

ilustrasi contoh pidato bahasa jawa singkat dan mudah dihafal, pidato bahasa jawa tema pendidikan, sesorah tema pendidikan

Pidato bahasa Jawa tentang pendidikan di bawah bisa jadi rujukan jika contoh-contoh sebelumnya dirasa belum cukup.

Dikutip dari paragram.id, inilah contoh pidatonya!

Assalamualaikum w.w.

Ingkang kawulo hormati Bapak Kepala Sekolah Jaya Selalu

Ingkang kawulo hormati Ibu Wali kelas 12

Ingkang kawulo hormati Bapak lan Ibu guru sedoyo

Lan sedoyo rencang kulo, siswa/siswi SMA Jaya Selalu

Mboten wonten ucapan luwih agung, tinimbang puji syukur dumateng arsanipun gusti Allah. Ingkang sampun maringi nikmat lan karunia dateng kito sedoyo, inggih meniko nikmat iman lan kesehatan ingkang ndadosaken kito sedoyo menungso beriman lan bertakwa.

Sholawat teriring salam dumateng junjungan kito, Nabi Muhammad saw, ingkang sampun maringi petunjuk dumateng ummatipun sedoyo, sehinggo kito saget pinaringan cahaya ingkang terang benderang.

Ing mriki, kawulo dipun utus dateng rencang-rencang sedanten, inggih maksudipun meniko mewakili, dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional.

Pendidikan niku sangat penting kangge sinten kemawon.

Tanpo pendidikan, menungso mboten wonten artine.

Mulo niku, kito sedoyo tansah memperjuangne pendidikan kangge sinten mawon. Mboten mandang suku, agama, golongan.

Perjuangan kemerdekaan kangge hal meniko, sampun diwiwiti saking jaman rumiyen. Wonten Perkumpulan Budi Utomo, Sumpah Pemuda, lan lain-laine.

Perjuangan ingkang pahlawan perjuangne ampun kito sia-siaaken.

Kito harus mengisi warisan kemerdekaan meniko kalih hal-hal ingkang bermanfaat.

Wassalamualaikum w.w.

4. Pidato Bahasa Jawa tentang Pendidikan: Lingkungan Sekolah

Masih dari paragram.id, berikut contoh pidato bahasa Jawa singkat yang bisa kamu contoh.

Assalamualaikum w. w.

Dhumateng Bapak Kepala Sekolah

Dhumateng Bapak lan Ibu guru

Lan dhumateng rencang sedaya ingkang kulo tresnani

Hadirin ingkang kulo tresnani

Monggo kita sesarengan njunjungake puja lan puji syukur marang Gusti Allah Swt. amargi sampun maringi berkah lan karunia.

Saengga kita sedaya saged makempal sesarengan kanti sehat wal afiat.

Hadirin ingkang kulo tresnani

Kaping pisan ingkang kita sedaya perlu sadari lingkungan kuwi panggenan kangge kita sedaya nggantungaken urip, umat manungsa.

Amargi meniko kita sedaya kudu njaga lingkungan sae-sae supados bumi ngasilaken keuntungan kangge kita sanes kerugian utawi bencana kangge kita.

Hadirin ingkang kulo tresnani

Salah sasawijining cara lingkungan mboten maringi bencanan kangge kita yakuwi njaga kebersihan lingkungan.

Tegesipun kebersihan lingkungan ingkang salerese yakuwi lingkungan kang layak kanggge dipanggoni manungsa lan kesehatan manungsa saged terjaga amarginipun menika kita sedaya kudu njaga kebersihan lingkungan supados nyiptakaken urip ingkang layang lan sejahtera.

Hadirin ingkang kulo tresnani

Njaga kebersihan lingkungan yakuwi cara kang becik kangge nyegah penyakit-penyakit ingkang ngintai ing musim udan kayak saniki.

Njaga kebersihan lingkungan saged diwiwiti saking ngresiki sekolah kita tresnani, SMK Unggul Selalu menawi sekolah kita resik tiang sanesipun mboten sungkan kangge nyontoh kabiasaan becik kita sedaya.

Kangge ngresiki sekolah kita iki.

Dampak positif yakuwi kagiyatan belajar mengajar dados nyaman amargi lingkungane resik.

Cekap sementen ingkang kula aturaken, mbok bilih wonten klenta-klentunipun kulo nyuwun pangampunten.

Wassalamualaikum w. w.

5. Pidato Bahasa Jawa tentang Pendidikan: Menuntut Ilmu

pidato bahasa jawa tentang pendidikan menuntut ilmu

ilustrasi contoh pidato bahasa jawa singkat dan mudah dihafal, pidato bahasa jawa tema pendidikan, sesorah tema pendidikan

Masih butuh contoh pidato Bahasa Jawa lainnya?

Dihimpun dari freedomnesia.id, intip teksnya berikut ini!

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum w. w.

Ingkang kawula kurmati Bapak Ibu guru Basa Jawi.

Ingkang kawula tresnani para rencang kelas kula.

Ingkang kapisan lan ingkang paling utama, mangga kita sesarengan aturaken puja lan puji syukur marang Gusti Allah SWT, amargi sampun ngunjukaken kanikmatan lan kaberkahanipun kangge kita piyambak sahingga kita saged sesarengan makempal ing panggon puniki ingkang InsyaAllah dimuliakaken kalih Gusti Allah Swt. Amin.

Bapak guru lan rencang-rencang ingkang kawula kurmati. Pendidikan punika miduweni peran ingkang wigatos kangge majukaken bangsa puniki.

Menawi sarana pendidikan dimanfaataken kanthi becik, InsyaAllah bangsa puniki saged maju. Nanging, menawa kita piyambak mboten maksimalaken sarana pendidikan kanthi becik, mila bangsa puniki mungkin namung stagnan ing kahanan ingkang mboten berkembang.

Ing negari Indonesia puniki asring kita piyambak pidanget, mriksani, lan malah ngdameli piyambak, bahwa panggonan ingkang paling becik kangge ngangsu kawruh iku ing sekolah utawi ing lembaga formil.

Senajan, ing pundi mawon kita piyambak manggen iku panggenan ingkang paling becik kangge nuntut ilmu lan saged mundhut pendidikan saking saben kajadian ingkang dialami, saged iku pendidikan bab marang agama, bab marang moril, bab marang kabersihan, lan sakpadhane.

Cekap semanten ingkang saged kawula aturaken, kula namung pesen satunggal, mangga kangge kula lan rencang-rencang sedaya ampun wegah-wegahan kangge nuntut ilmu, amargi ilmu iku wigatos kangge panguripan ing saklajengipun.

Mugi-mugi sesorah kula saged bermanfaat kangge kita piyambak, aamiin. Kirang langkungipun kulo nyuwun pangapunten ingkang katah,

Wassalamualaikum w. w.

6. Pidato Bahasa Jawa Tentang Pendidikan: Bahaya Narkoba

Jika teks di atas masih kurang, tengok saja pidato bahasa Jawa yang kami himpun dari sonora.id

Assalamualaikum w. w.

Dumateng bapak/ibu kepala sekolah, kaliyan bapak/ibu guru ingkang kula hormati.

Saha rencang-rencang ingkang kula tresnani.

Monggo kito ngaturaken puji syukur dhumateng ngarsanipun Gusti Allah Swt. ingkang sampun paring rahmat dhumateng kito sedaya.

Saengga kito saged makempal wonten ing papan menika kanthi sehat wal afiat. Bapak ibu serta rencang-rencang ingkang kinurmatan.

Wonten ing mriki kula badhe matur irah-irahan bahaya dipunagem narkoba kaliyan obat-obatan ingkang dipun larang.

Kito sedoyo sampun keterangan barito ing pawartos tivi sok sinten ingkang ginakaken narkoba bagi dingin bahayanipun narkoba kolo wau.

Tiyang ingkang nggadahi karemenan ngisap narkoba menawi dipun tingali saking kesehatan banget meruhi aken dumateng badan kito sedaya.

Amargi tiyang ingkang nggadahi karemenan ngisap narkoba menika gampil kenging penyakit. Awit meniko kulo ngajak dumateng para warga masyarakat supados ampun pisan-pisan nggunakake narkoba kaliyan obat-obatan terlarang meniko.

Monggo kito sedaya gunakaken wekdal sae kagem hal-hal ingkang positif inggih punika maca buku, olah raga sepak bola lan sak panunggalane.

Bapak, ibu guru kaliyan rencang-rencang ingkang kinurmatan kanti pangertosan ingkang sampun kulo aturaken menika Kulo ngajak monggo kito tansah njaga badan kito ampun ngantos ngginakaken barang ingkang dipun larang agama lan pemerintah.

Mugo-mugo kito sedoyo dados umat ipun ingkang becik.

Wassalamualaikum w. w.

7. Pidato Bahasa Jawa tentang Pendidikan: Pentingnya Pendidikan

pidato bahasa jawa tentang pendidikan pendek

ilustrasi pidato bahasa jawa tentang pendidikan, pidato bahasa jawa singkat tentang pendidikan, sesorah bahasa jawa tema pendidikan

Selanjutnya, ada teks pidato bahasa Jawa tema pendidikan yang bisa kamu jadikan contoh dari freedomnesia.id.

Berikut teks pidatonya!

Assalamualaikum w. w.

Ingkang kawulo hormati Bapak Kepala Sekolah Abadi Selalu Ingkang kawulo hormati Ibu Wali kelas 2 Ingkang kawulo hormati Bapak lan Ibu wali murid sedoyo Lan sedoyo rencang kulo, siswa/siswi SMP Abadi Selalu wonten ucapan luwih agung, tinimbang puji syukur dumateng arsanipun Gusti Allah Swt..

Ingkang sampun maringi nikmat lan karunia dateng kito sedoyo, inggih meniko nikmat iman lan kesehatan ingkang ndadosaken kito sedoyo menungso beriman lan bertakwa.

Selawat teriring salam dumateng junjungan kito, Rasulullah saw., ingkang sampun maringi petunjuk dumateng ummatipun sedoyo, sehinggo kito saget pinaringan cahaya ingkang terang benderang.

Ing mriki, kawulo dipun utus dateng rencang-rencang sedanten.

Pendidikan niku sangat penting kangge sinten kemawon.

Tanpo pendidikan, menungso mboten wonten artine.

Mulo niku, kito sedoyo tansah memperjuangne pendidikan kangge sinten mawon. Mboten mandang suku, agama, golongan.

Perjuangan kemerdekaan kangge hal meniko, sampun diwiwiti saking jaman rumiyen.

Perjuangan ingkang pahlawan perjuangne ampun kito sia-siaaken.

Kito harus mengisi warisan kemerdekaan meniko kalih hal-hal ingkang bermanfaat.

Mulo meniko, kulo pesen dumateng rencang-rencang sedoyo, monggo kito tansah nyambut damel ingkang giat, belajar ingkang giat.

Kesempatan belajar meniko ampun disia-siaaken.

Monggo sami-sami membulatkan tekat, isi kemerdekaan Indonesia meniko kalian hal-hal ingkang bermanfaat.

Sekian sambutan saking kawulo, mbok bilih wonten klinta-klintunipun atur kawulo, kawulo nyuwun agunging samudro pangeksami.

Kulo akhiri,

Wassalamualaikum w. w.

8. Pidato Bahasa Jawa tentang Pendidikan: Menuntut Ilmu Sepanjang Hayat

Masih butuh pidaot bahasa Jawa yang membahas pendidikan.

Dikutip dari paragram.id, berikut contoh selengkapnya!

Assalamualaikum w. w.

Bapak, Ibu lan sederak sedoyo ingkang kulo hormati. Ing dalem dinten ingkan berbahagiya niki monggo kulo lan panjenengan sedoyo ngucapakeun raos syukur dumateng ngersanipun Allah Swt. ingkang sampun maringi nikmat lan rahmatipun sehinggo wakdal niko kito sedoyo saget kempal wanten meriki panggenan kaperlu ngegenti dinten pendidikan nasional.

Perlu sanget kito sedoyo sumerapi mbok beleh pemerintah Indonesia ing dalem kitab UUD 1945 sampun dipun programaken wajib belajar dumateng warga negarinipun milahi umur pitung tahun. Kito ugi sumerap ing dalem agami kito Islam ingkang sampun lami ngantos pinten-pinten abad niku, wakdal Nabi Muhammad saw. taksih gesang sampun mrogramaken utawi anjuraken wajib belajar dumateng umatipun niku sedoyo maksudipun supados umat beliau dados umat ingkang nggadahi ilmu pengetahuan lan ugi supados dados umat beliau saw. ingkang boten bodoh. Masalah niki kados pengendakane nabi saw. ing dalem hadits riwayat Ibnu Abdil Baar ingkang artosipun:

“Nggoleko ilmu iku senajan ona negari Tiongkok. Saktemene nggolek ilmu iku dipun wajibno ingatasi saben-saben wong Islam. Lan saktemene malaikat iku bakal ngerendahno sayape marang wong sing nggolek ilmu sebab repote marang pengga-wean iku.”

Poro rawuh sedoyo ingkang kulo hormati.

Lan kelawan ngengeti dinten pendidikan Nasional niki monggo kulo lan panjenengan sedoyo ningkataken malih anggenipun kito ing dalem mados ilmu, nopo niku arupi ilmu agami utawi arupi ilmu pengetahuan umum. Ilmu ingkang wonten hubunganipun kaliyan gesang ing dunyo kemawon lan wonten ilmu ingkang wonten hubungane kaliyan akhirat.

Semanten ugi kito sumerap bentenipun kaliyan tiyang ingkang nggadahi kaliyan boten nggadah ilmu. Lan mugiyo amal lan ngabekti kulo lan panjenengan sedoyo dipun terami Allah swt. Amiin yaa Rabbal Aalamiin. Akhirul Kalaam.

Wassalamualaikum w. w.

9. Pidato Bahasa Jawa tentang Pendidikan: Pergaulan Bebas

pidato bahasa jawa tentang pendidikan pergaulan bebas

ilustrasi pidato bahasa jawa tentang pendidikan, pidato bahasa jawa singkat tentang pendidikan, sesorah bahasa jawa tema pendidikan

 

Pergaulan bebas adalah masalah pendidikan yang saat ini tengah jadi perbincangan.

Untuk itu, kamu bisa menjadikannya sebagai topik pidato.

Sebagai rujukan, tengok saja contoh pidato singkat yang kami rangkum dari kumparan.com.

Assalamualaikum w. w.

Ingkang kula hormati bapak…. Lan kanca-kanca kabeh sing aku peduli. Langkung rumiyin sumangga kita ngaturaken puji syukur dhumateng ngarsanipun Allah Swt. ingkang sampun paring rahmat dhumateng kita sedaya, saengga kita saged makempal wonten ing papan menika kanthi sehat walafiat.

Mboten kesupen shalawat saha salam kita aturaken dhumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad Saw., ingkang Insyaallah kita badhe pikantuk syafaat wonten ing yaumul kiyamah. Amin.
Ing kalodhangan punika kula badhe ngaturaken pidato kanthi tema Pergaulan Bebas. Ing jaman globalisasi iki, akeh remaja sing kecemplung ing pergaulan bebas. Pergaulan bebas yaiku pergaulan sing kakehan lan wis nglanggar aturan utawa norma agama sing ana ing masyarakat. Pergaulan bebas iki contone remaja mendem, ngrokok, ngrokok, balap liar lan mbobot di luar nikah.

Faktor kang njalari selingkuh bisa dumadi amarga anane pangaribawa saka kanca-kanca kang ora sopan, kurang kesadaran bocah marang akibate selingkuh, kurang pengawasan lan perhatian saka wong tuwa saengga bocah golek perhatian ing njaba lingkungan kulawarga kanthi kahanan sing ora nyenengake. cara, aturan saka wong tuwa sing banget mbatesi anak lan kurang pendidikan agama sing ditanamake dening wong tuwa marang anak.

Akibat saka faktor kasebut bocah bakal nggoleki kebebasan ing lingkungan njaba omah sing bisa ngrugekake kanggo bocah kasebut dhewe. Kaya sekolahe sing ora digatekake, asring mbolos jam pelajaran lan masa depane surem. Sadurunge ana geguritan saka aku:

Capung mabur dhuwur

Dumunung ing wit pinggir dalan

Yen sampeyan ora tresna

Anak dadi korban asosiasi

Dadi laku sembrana iku tumindak kang ora bisa dipuji lan akeh ngrugekake awake dhewe. Pramila kita kedah ngedohi tumindak-tumindak menika lan mlebet ngelmu agami supados boten kecemplung lan getun ing wekasan. Mugi-mugi pidhato ingkang kula aturaken wekdal punika saged migunani tumrap panjenengan sedaya. Mekaten atur pangandikan saking kula, menawi wonten kalepatan tembung ingkang kirang mranani penggalih panjenengan sedaya, nyuwun pangapunten.

Wassalamualaikum w. w.

10. Pidato Bahasa Jawa tentang Pendidikan: Fungsi Pendidikan bagi Peserta Didik

Apabila masih kesulitan dalam merangkai kata untuk pidato, tak perlu khawatir.

Disadur dari katadata.co.id, inilah pidato bahasa Jawa tentang pendidik yang bisa dijadikan contoh.

Assalamualaikum w. w.

Ingkang kula khurmati bapak kepala sekolah SMP Maju Jaya kula khurmati

Ingkang bapak/ibu guru SMP Maju Jaya

Ingkang kula khurmati para bapak lan ibu wali murid siswa SMP Maju Jaya

Ingkang sepisan sumangga kita ngaturaken raos sokur dhumaten Gusti Allah Swt. Ingkang Maha Wikan mergi namung saking sih katresnanipun kita saged nyawiji raos ing papan ngriki kanthi boten wonten alangan setunggal punapa.

Kaping kalihipun salawat ugi salam mugya tansah konjuk dhumateng Kanjeng Nabi Muhammad saw. ingkang sapangatipun tansah kita antu-antu.

Bapak ugi ibu sedaya, ing kalodhangan punika kula dipun sukani jejibahan supados ngandharaken sesorah babagan wigatinipun pamulangan dhumateng para siswa kagem mengeti dinten Pendidikan Nasional.

Kalenggahanipun pendhidhikan tumraping gesang menika wigati sanget. Amargi namung pendhidhikan ingkang saged dipun dadosaken cepengan ugi gaman kagem ngadhepi obah mosiking jaman.

Lumantar pendhidhikan kita saged ngudhari sakehing reruwet ingkang wonten gesangipun manungsa saben dintenipun.

Salejingipun ing pengetan dinten pendhidhikan menika, prayoginipun kita tansah kedah emut dhumateng lelabuhanipun Ki Hajar Dewantara ingkang sampun paring awer-awer kados pundi pendhidhikan ingkang sae. Ki Hajar Dewantara sampun paring dhawuh menawi pendhidhikan menika boten namung papan pamulangan utawi sekolah kemawon. Amargi ingkang nami pendhidhikan menika saged ditindakaken dhateng pundi kemawon.

Kajawi dhateng sekolahan, pendhidhikan ugi kedah saged ditindakaken dhateng lingkungan masyarakat.

Salajengipun Ki Hajar Dewantara ugi nate matur menawi ing alam menika kalenggahanipun murid sarta guru menika sami.

Guru saged sinau dhateng murid, semanten ugi murid ugi kedah sinau dhumateng guru. Kahanan kados mekaten bakal ndadosaken sedaya pihak bakal ngupaya supados dados langkung becik saben dintenipun.

Ing perangan sanes, Ki Hajar Dewantara ugi ngemutaken menawi ing jagading pamulangan sedaya pihak saged nindakaken among, asih, sarta asah.

Ingkang tegesipun ngajab amrih saged momong, saged andum asih, sarta saged ngasah kabisanipun siswa supados dados langkung sae tinimbang dinten wingi.

Bapak lan ibu sedaya, kanthi ngeling-eling pesenipun Ki Hajar Dewantara mugya saged ndadosaken kita tiyang ingkang sae.

Cekap semanten rumiyin atur kula. Menawi wonten kirang langkungipun. Kula nyuwun agunging pangaksami.

Wasalamualaikum w. w.

***

Semoga pembahasan pidato bahasa Jawa tentang pendidikan di atas dapat bermanfaat bagi Property People.

Simak terus artikel seputar pidato hanya di artikel.rumah123.com dan Google News kami.

Kunjungi situs www.rumah123.com untuk beli rumah incaran karena kami selalu #AdaBuatKamu.


Tag: , , ,


Emier Abdul Fiqih P
Emier Abdul Fiqih P

Menjadi penulis di 99 Group sejak 2022 yang berfokus pada artikel properti, gaya hidup, dan teknologi. Lulusan S2 Linguistik UPI ini sempat berprofesi sebagai copy editor dan penyunting buku. Senang menonton film dan membaca novel di waktu senggang.

Selengkapnya