OK
logo rumah123
logo rumah123
Iklankan Properti
Dijual
Disewa
Properti Baru
Panduan

7 Contoh Dongeng Bahasa Sunda Singkat yang Penuh Makna

26 Juli 2023 · 8 min read Author: Christantio Utama

dongeng bahasa sunda

Inilah daftar contoh dongeng bahasa Sunda yang memiliki makna dan latar belakang menarik. Simak cerita lengkapnya!

Dongeng adalah sebuah karya sastra yang sangat populer di Indonesia.

Menurut KBBI, dongeng merupakan cerita yang tidak benar-benar terjadi (terutama tentang kejadian zaman dulu yang aneh-aneh).

Setiap daerah di tanah air memiliki dongeng tersendiri yang cukup terkenal.

Contohnya adalah dongeng “Malin Kundang” di Sumatera Barat yang legendaris.

Kalau biasanya kita membaca dongeng dalam bahasa Indonesia, kamu juga bisa membaca dongeng dalam bahasa Sunda, khususnya bagi masyarakat Jawa Barat.

Yuk, langsung saja kita simak daftar 7 contoh dongeng bahasa Sunda singkat berbagai tema berikut ini, melansir berbagai sumber.

7 Contoh Dongeng Bahasa Sunda Pendek

CONTOH DONGENG BAHASA SUNDA

1. Dongeng Bahasa Sunda Malin Kundang

Jaman baheula hirup hiji budak nu ngaranna Malin Kundang. Malin boga indung nu ngaranna Mande Rubiyah nu kacida nyaahna ka manéhna. Maranehna kulawarga miskin anu hirup deukeut palabuhan. Di kampung tempat maranéhna cicing, kapal badag mindeng didatangan pikeun dagang. Ningali seueurna jalmi-jalmi anu suksés dina dagang, Malin gaduh kahoyong naék salah sahiji kapal sareng janten jalma beunghar di luar negeri.

Hiji poé Malin Kundang junun naek kapal sarta indit ka luar negeri. Sanggeus sababaraha taun ti harita, sakumna warga desa ngadéngé béja yén Malin geus kawin jeung anak sudagar beunghar tur jadi jalma suksés. Ngadéngé kitu, Mande Rubiyah jadi gumbira sarta sok ngarep-ngarep kadatangan Malin.

Hiji poé, Malin Kundang ahirna balik deui ka lemburna. Indungna, Mande Rubiyah langsung nyampeurkeun Malin nu datang jeung pamajikanana. Isin ku penampilan indungna anu lusuh sareng goréng, Malin pura-pura henteu mikawanoh indungna sareng ngusir Mande Rubiyah tina paningalna.

Mande Rubiyah jadi sedih pisan jeung neneda ka allah pikeun kaadilan. 

Langsung saatos kapal Malin balayar, ombak sareng badai ageung narajang sareng neuleumkeun kapal. Malin ukur bisa ménta hampura bari sujud. Tapi ku kakawasaan Allah, Malin dilaknat jadi batu.

2. Dongeng Sunda Singkat Wawales Ka Nu Telenges

Hiji mangsa sakadang puyuh kacida sediheunnana, sabab anakna sadua-dua anu karek gumuling teu aya dina sayangna. Padahal can lila diparaban. 

Sabot indung jeung bapak puyuh ka luar tina sayang rek neangan hakaneun keur anakna, ari balik anakna geus teu aya. Nu aya teh ngan ukur getih ucrat-acret. Puyuh curiga ka beurit, sabab cenah geus lila manehna tunghal-tenghol kawas nu keur ngintip.

Malah puyuh meunang beja ti cangehgar nu tara bohong, cenah enya nangenan beurit ka luar tina sayang puyuh bari sungutna pinuh ku getih. Cangehgar teu bisa nulungan da si beurit kaburu kabur. 

Bakat ku ngenes harita keneh puyuh jalu jeung bikang indit ka sayang alap-alap. Barang geus panggih derekdek puyuh jalu nyaritakeun kasedih hatena. 

Alap-alap nyanggupan mangnaurkeun kasedih puyuh, cenah si beurit rek dijejewet. Ti harita alap-alap sok nyumput dina tangkal teureup, panonna mah teu weleh gular giler ka handap nempoan sugan beurit tea ka luar tina sayangna. Kungsi sakali mah alap-alap nyamber si monyong. 

Ngan nu disamber rikat nyumput kana sayangna handapan tunggul. Ti harita nu diincer ku alap-alap tehteu ka luar deui. 

Ari beurit sanggeus rumasa boga dosa ngahakan anak puyuh, bari dirina ngarasa diancam ku alap-alap, dina hiji peuting kabur. Ngan di perjalanan nyorang wahangan. Manehna teu biasaeun meuntas.

Keur huleng jentul di sisi wahangan naha atuh ari gajlok tehbangkong hejo ka hareupeun nana. Puguh we beurit teh kacida reuwaseunana, disangkana alap-alap ngudag, Ceuk beurit, “Alah sampean mah ngareureuwas!” . 

“Naha make reuwas sakadang beurit, kawas boga dosa!” ceuk bangkong. “Rek kamana ieu teh wayah kieu geus aya di dieu?” ceuk bangkong deui. 

Ngadenge omongan bangkong kitu teh beurit balaham-belehem asa kasindiran. Tungtungna mah beurit waleh hayang dipangmeuntaskeun, sabab cenah aya perlu ka beulah ditu. Bangkong nyanggupan ngan cenah kudu isuk dimana geus caang, sabab harita mah poek keneh. 

Isukna bangkong nalian suku beurit beulah hareup. Tungtung tali nu sabeulahna deui ditalikeun kana sukuna beulah tukang. Geus kitu gajlok bangkong ka wahangan atuh beurit kagugusur. 

Ti dinya mah soloyong we bangkong ngojay ka tengah wahangan. Puguh we bangkong beurateun biasana ngojay sorangan ari harita kudu meuntaskeun beurit.

3. Dongeng Si Kancil

Dina dongeng ieu, urang bakal nyaritakeun hiji sato anu pinter, saha deui lamun lain kijang jeung babaturanana? Di hiji leuweung carita aya nu ngarasa halabhab alatan usum halodo anu berkepanjangan. 

Samentara éta pasukan buaya ogé teu hayang babagi cai saeutik pikeun maranéhanana, buaya dikawasa sakabeh walungan cai sakuliah leuweung. Babaturan kancil ieu nyaéta hayam, Kuya, jeung gagak. Dina hiji poe basa keur neangan cai inumeun, datang gagak mere informasi yen di deukeut imah patani aya cai tapi dina wadah gede. .

Peucang : “Keur naon maneh hey sakadang kuya, sakadang hayam? Singharuleng kitu kawas nu susah?”

Hayam : “Ker pararusing yeuh, teu kaharti kuring ka sakadang buaya, eta mani asa ku ulah nginum di walungan téh?

Hayam: “Heuh bener, abong-abong awak urang laletik mani teu dibere cai, teu kawas sakadang banteng.

Peucang : “Aduh-aduh kuat ka kitu eta si buaya!”

Gagak :”Hey, dulur-dulur! Aya info yeh, tadi kuring ningali di sawah deukeut saung pa Tani, aya gentong isina cai, tapi henteu pinuh. Kuring bie rek nyoba nginum tapi pamatuk kuring teu nepi euy kana caina.”

Kuya : “Hayu ayena urang ka daritu sarerea. Kuring mah geus teu kuat yeuh nahan hanaang, aus pisan!”

Hayam : “Aya cai ge taya gunana. Hulu kuring ge kapiran moal nepi oge asup kana gentong eta.”

Gagak : “Kumaha lamun urang gulingkeun wae gentongna? Ke lamun caina kaluar, urang nginum saseubeuh-sebehna.”

Peucang : “Salah atuh kitu mah. Lamun caina bahe, tangtu nyerep ka jero taneuh Moal bisa diinum.”

Hayam : “Kudu kumaha atuh jadina?”

Peucang : “Kudu make akal!”

Gagak :”Kumaha akalna?”

Pecang : “Cik geura kumpulkeun batu, nu laleutik bae, sing loba. Tuluy abuskeun ka jero gentong.”

Teu lila mongan peucang langsung diturutkeun ku sakadang kuya, gagak, jeung hayam. Teu lila bener bae, sageus batu laletik diabuskeun ka jero gentong, caina jadi naek. geus kitu mah tuluy sarerea ngarinum, silih gantian.

4. Dongeng Bahasa Sunda tentang Siluman

Jaman baheula dihiji tempat werwengkon didinya teh kacaritakeun lembur anu kacida sarienen nana jelema ngaliwat kadinya, yen beja didinya ari peting tara aya lampu, pokona paroek jeng loba begal.

Lamun aya jalma peting-peting liwat kandinya cak beja sok dicegat garong/begal pokona sakumaha harta nu dibawa ku jalma teh kudu dibikeun ka garong lamun hente diancam bakal dipaehan atawa disiksa.

Caritana yen brgal/garong anus sok nyegat ditempat etateh nyaeta jalma anu cicing di tempat eta, penduduk didinya kusabab kitu jalma sarieuneun liwat kadinya teh. Jeung deui anu jalma anu nempatan tempat eta teh jaragoan utamana jago kadugalan.

Kusabab kitu jalma nyarebutna eta tempat Siluman, lembur Siluman terusnamah.

Eta tempat teh aya di Kabupaten Subang, Kecamatan Pabuaran. Tah ayenamah Silumanteh jadi ngaran Desa nyaeta Desa Siluman. Da ayeunamah aman biasa wae kos daerah nu sejenna eweuh begal eweuh garong, kecuali katukangeun lembur etateh aya trotoang panjang da nepi ayeunage sok sarieuneun jalma liwat kadinya tipeuting mah.

Tah kitu caritana kunaon eta tempat teh disebut Siluman, nu ayeuna Desa Siluman.

5. Contoh Dongeng Bahasa Sunda Pendek Si Kabayan

Dongeng Sunda: Si Kabayan Jadi Haji Dina hiji waktu Si Kabayan siga nu geus lila teu dahar ngeunah. Anjeunna malah boga pangjurung dahar nikmat, hayam aromatik dina saos kalapa kentel. Hiji poé manéhna boga ide.

Anjeunna terang yen mertuana sok ngalayanan tuangeun anu paling nikmat nalika aya anu nganjang ka anjeunna, teras anjeunna nyamur janten haji, nganggo jubah bodas, panutup rambut bodas, sareng syal bodas ditalian dina beuheungna, teras angkat ka mertuana. 

Saparantos mertua si Kabayan ningali aya tamu haji, anjeunna nitah istrina nyiapkeun lauk hayam. Si Kabayan ngaharéwos tina masakan mertuana, saparantos tuang anjeunna ngungkabkeun jati diri. Mertuana ngamuk sarta mutuskeun pikeun males dendam.

Hiji soré manéhna dangdanan haji tuluy indit ka imah Si Kabayan. Si Kabayan nelepon pamajikanana. 

“Urang boga tamu kahormatan, dear. Hayu urang buru embe urang dipeuncit sakaligus. ”

“Embe?!” Pamajikan Si Kabayan ngageroan.

“Di mana anjeun ngarepkeun kuring meunang embe? Urang teu boga embe.”

“Naha anjeun teu éra nyarios omong kosong sapertos kitu!” ngahina si Kabayan. “

Cukup meuncit embe bapa. Ieu dihijikeun katuhu tukangeun imah urang.

” Ngadéngé omongan Kabayan, sémahna, Haji gancang ngomong.

“Heueuh, Kabayan.Ieu hiji-hijina embe kuring boga. ”

“Duh, hampura Abah,” ceuk Kabayan. “Abah mah aya tamu ti Arab Kidul.” Anjeunna neraskeun seuri.

6. Contoh Dongeng Bahsa Sunda Fabel

Cerita fabel sireum jeung japati menceritakan tentang pertemuan seekor semut dan burung merpati.

Dahulu kala, ada semut yang terjatuh ke air ketika tengah minum di sisi sungai.

Seekor merpati baik hati kemudian menolongnya dengan menyodorkan daun sebagai pegangan.

Daun itu merpati tarik hingga ke tepi sungai agar semut bisa naik ke permukaan.

Setelah semut berterima kasih, keduanya lantas menlanjutkan perjalanan masing-masing.

Beberapa hari kemudian, semut melihat seorang pemburu tengah mengincar merpati yang menyelamatkannya.

Ia lantas menggigit kaki pemburu dan memperingatkan merpati mengenai bahaya tersebut sebagai bentuk balas budi.

7. Contoh Dongeng Bahasa Sunda Singkat

Dongeng bahasa Sunda pendek ini bercerita tentang seekor burung gagak yang menyukai pujian.

Suatu hari, ia mencuri dendeng dari tempat penjemuran berpapasan dengan seekor anjing ketika terbang.

Anjing yang ingin merebut dendeng sang gagak pun mulai mengeluarkan pujian-pujian untuknya.

Gagak yang menyukai pujian tersebut, tanpa sadar mengeluarkan bunyi “gaak, gaak” hingga makanan di mulutnya terjatuh.

Di momen inilah anjing langsung mengambil dendeng tersebut dan membawanya menjauh.

Meninggalkan gagak yang menyesali perilakunya sendiri hingga kehilangan makanan kesukaannya.

***

Nah, itulah daftar 7 contoh dongeng bahasa sunda singkat berbagai tema yang bisa kamu ketahui.

Semoga artikel ini bermanfaat ya, Property People!

Apabila kamu sedang mencari hunian terbaik, bisa kunjungi Rumah123.com.

Dapatkan penawaran terbaik seperti di Kota Taman Sunggal Deli Serdang.

Buka lembaran baru dan wujudkan impianmu, kami selalu #AdaBuatKamu.

Jangan sampai ketinggalan untuk mendapatkan berita dan tips terbaru mengenai dunia properti dalam negeri serta mancanegara di artikel Rumah123.com.


Tag: , ,


Christantio Utama
Lulusan Binus jurusan Hubungan Internasional. Mengawali karier sebagai jurnalis di Detikcom pada 2018 dan sekarang bekerja di 99 Group sebagai penulis artikel. Tio rutin menulis tentang properti, gaya hidup, dan teknologi.
Selengkapnya